Βασικές γνώσεις τερματικού Linux (Μέρος Β)

Ο πιο απλός τρόπος για να δημιουργήσουμε ένα αρχείο είναι με την εντολή touch

touch όνομα_αρχείου

η οποία δημιουργεί ένα κενό αρχείο με το όνομα που θα γράψουμε. Το αρχείο αυτό δεν έχει περιεχόμενο είναι απλά άδειο.

Παράδειγμα

Δημιουργούμε το αρχείο mycollection.txt μέσα στον τρέχοντα κατάλογο.
$ pwd
$ /home/john/
$ touch mycollection.txt
$ ls
$ mycollection.txt Music 

Η εντολή rm (remove) εξυπηρετεί για τη διαγραφή αρχείων και φακέλων.

rm όνομα_αρχείου

Αν γνωρίζουμε τη διαδρομή (path) του αρχείου που θέλουμε να διαγράψουμε,δίνουμε την εντολή rm και το path όπου βρίσκεται το αρχείο.

rm path/όνομα_αρχείου

Παράδειγμα

Έστω ότι βρισκόμαστε στο /home/john και θέλουμε να διαγράψουμε το BruceDickinson.txt από τον κατάλογο /home/john/Music

$ pwd
$ /home/john/
$ ls
$ Music
$ ls Music
$ BruceDickinson.txt discographies
$ rm Music/BruceDickinson.txt
$ ls Music
$
Σε περίπτωση που υπάρχουν περιεχόμενα μέσα στον φάκελο που θέλουμε να διαγράψουμε, θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε την παράμετρο -r (recursive) ώστε να διαγραφούν τα πάντα μέσα σε αυτόν.

rm -r όνομα_καταλόγου

Παράδειγμα

Έστω ότι βρισκόμαστε στο /home/john που περιέχει τον κατάλογο Music και θέλουμε να διαγράψουμε τον κατάλογο Music μαζί με τα περιεχόμενά του.

$ pwd
$ /home/john/
$ ls
$ Music
$ ls Music
$ BruceDickinson.txt discographies
$ rm -r Music
$ ls
$
Η εντολή rmdir (remove directory) χρησιμοποιείτε για τη διαγραφή κενού ή άδειου καταλόγου.
rmdir όνομα_καταλόγου

Παράδειγμα

Αν θέλουμε να διαγράψουμε τον άδειο κατάλογο discographies στον τρέχοντα κατάλογο, δίνουμε rmdir discographies.
$ pwd
$ /home/john/Music
$ ls
$ discographies
$ ls discographies
$
$ rmdir discographies
$
Αν ο κατάλογος discographies δεν είναι άδειος θα εμφανιστεί μήνυμα λάθους.
$ pwd
$ /home/john/Music
$ ls
$ discographies
$ ls discographies
$ REM U2
$ rmdir discographies
$ rmdir : αποτυχία διαγραφής ‘discographies’: Ο κατάλογος δεν είναι κενός

Με την εντολή cat εμφανίζεται στο τερματικό το περιεχόμενο ενός αρχείου.

cat όνομα_αρχείου

Παράδειγμα

Έστω ότι θέλουμε να δούμε τα περιεχόμενα του αρχείου bash._prompt.txt
$ cat bash_prompt.txt
Αυτό είναι το Bash prompt, η γραμμή εντολών.
Το Bash είναι ένα κέλυφος του Linux, δηλαδήένα πρόγραμμα-διερμηνέας
που του δίνουμε εντολές και αυτό τις μεταφέρει στον πυρήναLinux.
Υπάρχουν πολλά τέτοια “κελύφη” αλλά στις περισσότερες διανομές είναι
προεγκατεστημένο το Bash.

Το Linux περιλαμβάνει εντολές ανακατεύθυνσης με μονό (>) και διπλό (>>) βραχίονα .
Αυτές οι εντολές μεταφέρουν την τυπική έξοδο της εντολής από την οθόνη του τερματικού σε ένα αρχείο.
Εάν το αρχείο δεν υπάρχει , τότε θα δημιουργηθεί ένα νέο αρχείο με αυτό το όνομα .
Οι εντολές με μονό βραχίονα ( >) αντικαθιστούν τα υπάρχοντα περιεχόμενα του προορισμού ή δημιουργούν νέο αρχείο.

Παράδειγμα

Η εντολή free εμφανίζει το συνολικό ποσό της ελεύθερης και χρησιμοποιημένης φυσικής και ανταλλακτικής μνήμης στο σύστημα, καθώς και τα buffer και τις προσωρινές μνήμες που χρησιμοποιεί ο πυρήνας.

Μπορούμε να ανακατευθύνουμε την έξοδο της free από το τερματικό σε ένα αρχείο.

$ free > mymem.txt
$ cat mymem.txt
total used free shared buf/cache available
Mem: 8121632 1530268 4529604 93012 2061760 6198876
Swap: 1003516 0 1003516

Παράδειγμα

Η εντολή lscpu εμφανίζει πληροφορίες σχετικά με την αρχιτεκτονική της CPU.

Μπορούμε να ανακατευθύνουμε την έξοδο της lscpu από το τερματικό σε ένα αρχείο.

$ lscpu > mycpu.txt
$ cat mycpu.txt
Architecture: x86_64
CPU modes: 32-bit, 64-bit
Model name: AMD FX tm-8300 Eight-Core Processor
$

Οι εντολές με διπλό βραχίονα ( >>) δεν αντικαθιστούν τα υπάρχοντα περιεχόμενα του προορισμού,αλλά προσθέτουν περιεχόμενο στο τέλος του αρχείου.

Παράδειγμα

Προσθέτουμε με την echo το παρακάτω κείμενο στο τέλος του αρχείου mymem.txt
$ echo “Πληροφορίες για τη μνήμη του συστήματος” >> mymem.txt
$ cat mymem.txt
total used free shared buff cache available
Mem: 8121632 1530268 4529604 93012 2061760 6198876
Swap: 1003516 0 1003516
“Πληροφορίες για τη μνήμη του συστήματος”
$
Η εντολή echo στο linux χρησιμοποιείται για την εμφάνιση γραμμής κειμένου στην οθόνη ή σε ένα αρχείο με ανακατεύθυνση ροής.

echo “κείμενο”

Παράδειγμα

Έστω ότι θέλουμε να εμφανιστεί το μήνυμα “hello” στην οθόνη.
$ echo “hello”
hello
$

Παράδειγμα

Ανακατευθύνουμε το μήνυμα της οθόνης στο αρχείο mymessage.txt .Aν το αρχείο δεν υπάρχει, τότε δημιουργείται, αλλιώς αντικαθίστανται τα περιεχόμενά του.
$ ls
$ mymem.txt
$ echo “This is a beautiful world!!” > mymessage.txt
$ ls
$ mymem.txt mymessage.txt
$ cat mymessage.txt
This is a beautiful world!!
$

Παράδειγμα

Προσθέτουμε το μήνυμα “Save our planet !!!” στο τέλος του αρχείου mymessage.txt.
$ ls
$ mymem.txt mymessage.txt
$ echo “Save our planet !!!” >> mymessage.txt
$ cat mymessage.txt
This is a beautiful world!!
Save our planet !!!

$