Δικαιώματα χρήστη και ομάδας

Δικαιώματα χρήστη και ομάδας

Τα λειτουργικά συστήματα Linux / Unix έχουν τη δυνατότητα πολλαπλής εκτέλεσης με τρόπο παρόμοιο με άλλα λειτουργικά συστήματα. Ωστόσο, η μεγάλη διαφορά του Linux από άλλα λειτουργικά συστήματα είναι η ικανότητά του να έχει πολλούς χρήστες. Το Linux σχεδιάστηκε για να επιτρέπει σε περισσότερους από έναν χρήστες να έχουν ταυτόχρονη πρόσβαση στο σύστημα. Προκειμένου να λειτουργεί σωστά αυτός ο σχεδιασμός για πολλούς χρήστες, πρέπει να υπάρχει μια μέθοδος προστασίας των χρηστών μεταξύ τους. Εδώ παίζουν ρόλο τα δικαιώματα του χρήστη και της ομάδας.

Δικαιώματα Ανάγνωσης, εγγραφής & εκτέλεσης (Read,Write & eXecute)

Δικαιώματα είναι η άδεια να ενεργούμε σε ένα αρχείο ή κατάλογο. Τα βασικά δικαιώματα είναι η εγγραφή, η ανάγνωση και η εκτέλεση.

Ανάγνωση – μια άδεια ανάγνωσης επιτρέπει την προβολή του περιεχομένου του αρχείου. Μια άδεια ανάγνωσης σε έναν κατάλογο σάς επιτρέπει να απαριθμήσετε (εμφανίσετε) τα περιεχόμενα ενός καταλόγου.

Εγγραφή – μια άδεια εγγραφής σε ένα αρχείο σας επιτρέπει να τροποποιήσετε τα περιεχόμενα του αρχείου. Για έναν κατάλογο, η άδεια εγγραφής σάς επιτρέπει να επεξεργαστείτε τα περιεχόμενα ενός καταλόγου (π.χ. προσθέστε / διαγράψτε αρχεία).

Εκτέλεση – για ένα αρχείο, το δικαίωμα εκτέλεσης επιτρέπει την εκτέλεση του αρχείου και την εκτέλεση ενός προγράμματος. Για έναν κατάλογο, το δικαίωμα εκτέλεσης σάς επιτρέπει να αλλάξετε κατάλογο και να τον μετατρέψετε σε τρέχοντα κατάλογο εργασίας σας.

Προβολή δικαιωμάτων αρχείων

Για να προβάλετε τα δικαιώματα σε ένα αρχείο ή κατάλογο, δώστε την εντολή ls -l <κατάλογο / αρχείο>

Παράδειγμα

-rw-r–r– 1 root root 1025 Jan 28 09:22 /etc/salary

 

Οι δέκα πρώτοι χαρακτήρες εμφανίζουν τα δικαιώματα πρόσβασης.
Η πρώτη παύλα υποδεικνύει τον τύπο του αρχείου (d για τον κατάλογο, s για ειδικό αρχείο και – για ένα κανονικό αρχείο).

rw- Οι επόμενοι τρεις χαρακτήρες καθορίζουν την άδεια του κατόχου (user) στο αρχείο.Σε αυτό το παράδειγμα, ο κάτοχος αρχείου έχει μόνο δικαιώματα ανάγνωσης και εγγραφής (rw).

r– Οι επόμενοι τρεις χαρακτήρες είναι τα δικαιώματα για τα μέλη της ίδιας ομάδας (group) με τον κάτοχο αρχείου (το οποίο σε αυτό το παράδειγμα είναι μόνο για ανάγνωση).

r– Οι τελευταίοι τρεις χαρακτήρες δείχνουν τα δικαιώματα για όλους τους άλλους χρήστες (other) και σε αυτό το παράδειγμα είναι μόνο για ανάγνωση.

Παράδειγμα

drwxrw-r– 1 user1 users 2250 Jan 22 11:14 /opt/dvs/

 

d το dvs είναι ένας κατάλογος 

rwx ο χρήστης user1 έχει δικαιώματα ανάγνωσης,εγγραφής και εκτέλεσης

rw- η ομάδα users έχει δικαιώματα ανάγνωσης και εγγραφής

r– όλοι οι άλλοι έχουν μόνο δικαιώματα ανάγνωσης