Ενημέρωση: Ενεργοποίηση Επταμελών Επιτροπών για έκδοση Πιστ οποιητικού για την Εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση ατόμων π ου πάσχουν από σοβαρές παθήσεις το ακαδημαϊκό έτος 2023-24.»

Αγαπητή/έ κυρία/κύριε,

Σας ενημερώνουμε για ψηφιακά υπογεγραμμένο το με αριθμό πρωτ. 148604/2022 έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΥΠΑΙΘ) με Θέμα «Ενεργοποίηση Επταμελών Επιτροπών για έκδοση Πιστοποιητικού για την Εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση ατόμων που πάσχουν από σοβαρές παθήσεις το ακαδημαϊκό έτος 2023-24.»».

Από το Γραφείο Διεκπεραίωσης του Τμήματος Πρωτοκόλλου του ΥΠΑΙΘ

ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΤΑΜΕΛΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ2023-2024(ΩΖ2Φ46ΜΤΛΗ-3ΜΕ).pdf