Πανελλαδικές εξετάσεις και εξεταστικά κέντρα υποψηφίων με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ΕΠΑΛ έτους 2022.

Πανελλαδικές εξετάσεις υποψηφίων με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες Ημερησίων και Εσπερινών ΕΠΑΛ έτους 2022.

Η εξέταση των υποψηφίων με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή ειδικές μαθησιακές δυσκολίες που αναφέρονται στο ν.3699/2008 (ΦΕΚ 199 Α ́), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 28 του ν.4186/2013 (ΦΕΚ 193 Α ́) και με το άρθρο 51 του ν.4547/2018 (ΦΕΚ 102 Α ́), γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις της αριθμ.Φ.251/22806/Α5/26-2-2021 (ΦΕΚ 897 Β ́) Υπουργικής  απόφασης, όπως τροποποιήθηκε με την αριθ.Φ.251/41927/Α5/2022 (ΦΕΚ 1785 Β ́) Υπουργικής Απόφασης.

Όσες αξιολογικές εκθέσεις-γνωματεύσεις, αποφάσεις, βεβαιώσεις, πιστοποιητικά έχουν εκδοθεί έως την έναρξη ισχύος του Ν.4823/2021 (3-8-2021) από τα Κέντρα Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης (ΚΕΣΥ), τα Κέντρα Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕΠΑ), τις Ανώτατες Υγειονομικές Επιτροπές Πιστοποίησης Αναπηρίας της παρ. 2 του άρθρου 17 του Ν.4058/2012 (ΦΕΚ 63 Α ́), τα Κοινοτικά Κέντρα Ψυχικής Υγείας Παιδιών και Εφήβων (ΚοΚεΨΥΠΕ), τα Κέντρα Ψυχικής Υγείας, τις Ιατροπαιδαγωγικές Υπηρεσίες του Κέντρου Εκπαίδευσης και Αποκατάστασης Τυφλών (ΚΕΑΤ) ή του Εθνικού Ιδρύματος Κωφών, εξακολουθούν να ισχύουν για τη συμμετοχή του υποψηφίου στις πανελλαδικές εξετάσεις για εισαγωγή στη Τριτοβάθμια Εκπαίδευση μέχρι τη λήξη της ισχύος τους.
Στις περιπτώσεις αξιολογικών εκθέσεων – γνωματεύσεων και πιστοποιητικών που εκδίδονται μεταγενέστερα από τις 3-8-2021, απαιτείται αξιολογική έκθεση από τα ΚΕΔΑΣΥ, ως έχοντα την αποκλειστική αρμοδιότητα λήψης της απόφασης.
Διαβάστε την ΕΓΚΥΚΛΙΟ

ΕΞΕΤΑΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΤΑ ΕΙΔΙΚΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΕΠΑΛ 2022

ΕΙΔΙΚΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ Δ/ΝΣΕΙΣ ΑΠ΄ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΠΡΟΕΡΧΟΝΤΑΙ ΟΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ
ΠΕΙΡΑΙΑ
(ΓΕΛ ΡΕΝΤΗ, Αγ. Ιωάννη
Ρέντη 113-115, ΤΚ 18233
Αγ. Ι. Ρέντης τηλ.
2104824012,
2104829800)
ΛΕΣΒΟΣ
ΣΑΜΟΣ
Γ’ΑΘΗΝΑΣ
ΔΥΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ (ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ-ΖΕΦΥΡΙ-ΦΥΛΗ)