Η Δομή των Καταλόγων του Linux

Οι βασικοί κατάλογοι του ριζικού καταλόγου που μας ενδιαφέρουν είναι κυρίως οι:

Κατάλογος Περιγραφή
/ Ο ριζικός κατάλογος του συστήματος. Όλοι οι υπόλοιποι είναι υποφάκελοί του.
/home/* Οι προσωπικοί κατάλογοι όλων των χρηστών, εκτός του υπερχρήστη.
/root Ο προσωπικός κατάλογος του υπερχρήστη.
/etc Εδώ βρίσκονται οι βασικές ρυθμίσεις του συστήματος και των διαφόρων services που τρέχουν σε αυτό (πχ webserver, mailserver κτλ).
/dev Περιέχει ειδικά αρχεία που αντιστοιχούν στις συσκευές του υπολογιστή. Εδώ συνήθως μας ενδιαφέρουν τα αρχεία “/dev/sda” (ο πρώτος σκληρός δίσκος), “/dev/sdb” (ο δεύτερος), κλπ.
/bin τα απολύτως βασικά προγράμματα που χρειάζεται κανείς για να επικοινωνήσει με την linux συσκευή του, βρίσκονται εδώ μέσα, όπως οι εντολές “pwd” και “cd”.
/sbin Περιέχει τα υπόλοιπα προγράμματα του συστήματος.
/usr Περιέχει τις βιβλιοθήκες του συστήματος.
/var Εδώ αποθηκεύονται οι καταγραφές των αρχείων log.
/boot Περιέχει απαραίτητα αρχεία για την εκκίνηση του συστήματος.
/mnt και /media Εδώ προσαρτώνται οι συσκευές με την εντολή “mount”.
/tmp Εδώ αποθηκεύονται τα προσωρινά αρχεία.
/opt Εδώ αποθηκεύονται τα επιπρόσθετα προγραμμάτων (add-ons) ή και προγράμματα που αποφάσισε να εγκαταστήσει χειροκίνητα ο χρήστης.
i Ένας απλός χρήστης δεν έχει τα δικαιώματα να περιηγείται σε όλους τους καταλόγους ή να επεξεργάζεται όλα τα αρχεία, για λόγους ασφαλείας. Συνήθως παραμένει μόνο στον προσωπικό του κατάλογο. Οτιδήποτε κάνει έξω από αυτόν τον κατάλογο καλό θα ήταν να ξέρει καλά τι κάνει, καθώς επεμβαίνει σε σημαντικά κομμάτια του συστήματος.
! Τέτοιου είδους ενέργειες χρειάζονται πολλές φορές να εκτελεστούν με δικαιώματα υπερχρήστη, μέσω της εντολής “sudo“.