Υποβολή δικαιολογητικών για προφορική ή γραπτή εξέταση υποψ ηφίων με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή ειδικές μα θησιακές δυσκολίες, βάσει του Ν.3699/2008, στις Πανελλαδικές Εξετάσει ς ΓΕΛ και ΕΠΑΛ έτους 2023, για εισαγωγή στην Τριτοβάθ

[Πανελλήνιες]

Αγαπητή/έ κυρία/κύριε,

Σας ενημερώνουμε για το ψηφιακά υπογεγραμμένο το με αριθμό πρωτ. 2843/2023 έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΥΠΑΙΘ) με Θέμα «Υποβολή δικαιολογητικών για προφορική ή γραπτή εξέταση υποψηφίων με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή ειδικές μαθησιακές δυσκολίες, βάσει του Ν.3699/2008, στις Πανελλαδικές Εξετάσεις ΓΕΛ και ΕΠΑΛ έτους 2023, για εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση.».

Όσοι γονείς/κηδεμόνες επιθυμούν, με βάση γνωμάτευση σε ισχύ όπως αναφέρεται στην παρούσα εγκύκλιο, να εξετασθούν οι μαθητές/τριες προφορικά ή γραπτά με επιπρόσθετο χρόνο κτλ να προσέλθουν μέχρι 17-1-2023 στο ΕΠΑΛ (8-14) για να καταθέσουν αίτηση και τη σχετική γνωμάτευση..

Σας ευχαριστούμε πολύ.

ΨΙΩΞ46ΜΤΛΗ-Λ6Β.pdf