Αίτηση–Δήλωση αποφοίτων στις Πανελλαδικές των ΕΠΑΛ έτους 2021

Υποβολή της Αίτησης–Δήλωσης για συμμετοχή αποφοίτων στις Πανελλαδικές Εξετάσεις των ΓΕΛ ή ΕΠΑΛ έτους 2021, στην προθεσμία από Δευτέρα 8 Μαρτίου έως και Παρασκευή 19 Μαρτίου 2021

! ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΜΕΧΡΙ ΤΡΙΤΗ 30/03/2021

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1o
ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Σύμφωνα με την αριθμ. Φ.251/22933/Α5/2-3-2021(826Α)οι απόφοιτοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν στις πανελλαδικές εξετάσεις ΕΠΑΛ του έτους 2021, θα υποβάλουν την Αίτηση-Δήλωση από τη Δευτέρα 8 Μαρτίου μέχρι και την Παρασκευή 19 Μαρτίου 2021 στο ΕΠΑΛ από το οποίο αποφοίτησαν ή στο πλησιέστερο στην κατοικία τους ΕΠΑΛ.Ειδικά για τις πανελλαδικές εξετάσεις ΕΠΑΛ του 2021, λόγω των έκτακτων υγειονομικών συνθηκών, η υποβολή της Αίτησης-Δήλωσης διεξάγεται σε δύο στάδια.Πρώτα έγινε ΜΟΝΟ από τους μαθητές και τις μαθήτριες της τελευταίας τάξης ΕΠΑΛ και τώρα ολοκληρώνεται από τους υποψηφίους αποφοίτους.

Επιπροσθέτως, ειδικά φέτος,οι μαθητές της τελευταίας τάξης ΕΠΑΛ που έχουν υποβάλει Αίτηση Δήλωση συμμετοχής για τις πανελλαδικές εξετάσεις έτους 2021,δύνανται να συμπληρώσουν τις Αιτήσεις-Δηλώσεις τους, δηλαδή να προσθέσουν ειδικά μαθήματα ή προτίμηση για ΤΕΦΑΑ, Στρατιωτικές/Αστυνομικές σχολές κλπ.

Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου 4777/2021 (ΦΕΚ 25 Α ́),«Προϋπόθεση συμμετοχής των υποψηφίωντων πανελλαδικών εξετάσεων στη διαδικασία επιλογής για εισαγωγή στα Α.Ε.Ι., ΑΣΠΑΙΤΕ, στις σχολές Α.Σ.Τ.Ε. του Υπουργείου Τουρισμού, στις Ανώτερες Στρατιωτικές σχολές Υπαξιωματικών των Ενόπλων Δυνάμεων, τη Σχολή Αστυφυλάκων , τη σχολή Πυροσβεστών, τη ΣχολήΔοκίμων Λιμενοφυλάκων και τις Σχολές ΑΕΝ, αποτελεί η επίτευξη στις πανελλαδικές εξετάσεις βαθμολογικής επίδοσης ίσης ή μεγαλύτερης της Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής ανά σχολή, τμήμα ή εισαγωγική κατεύθυνση (Ε.Β.Ε. σχολής, τμήματος ή εισαγωγικής κατεύθυνσης).

Για τη διαπίστωση της συνδρομής της προϋπόθεσης αυτής, συγκρίνεται η ανά σχολή, τμήμα ή εισαγωγική κατεύθυνση Ε.Β.Ε., όπως διαμορφώνεται, με τον μέσο όρο που συγκέντρωσε ο υποψήφιος στα πανελλαδικά εξεταζόμενα μαθήματα, χωρίς να λαμβάνονται υπόψη σε αυτότο στάδιο οι συντελεστές βαρύτητας των μαθημάτων.

Η εξεταστέα ύλη και τα θέματα των εξετάσεων είναι κοινά για τους υποψηφίους από τα ημερήσια και τα εσπερινά ΕΠΑΛ.Το σύνολο των υποψηφίων εξετάζεται στα τέσσερα(4) μαθήματα της τελευταίας τάξης ημερησίων και εσπερινών ΕΠΑΛ από τα οποία δύο(2) μαθήματα είναι γενικής παιδείας και δύο (2) μαθήματα ειδικότητας.
Οι εξετάσεις για την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση διεξάγονται σε πανελλαδικό επίπεδο με θέματα που τίθενται αποκλειστικά από την κεντρική επιτροπή εξετάσεων.Στα ημερήσια και εσπερινά ΕΠΑΛ η Ε.Β.Ε.διαμορφώνεται ενιαία από τον μέσο όρο των μέσων όρων των βαθμολογικών επιδόσεων των υποψηφίων ανά ειδικότητα στα δύο μαθήματα γενικής παιδείας και στα δύο μαθήματα ειδικότητας, ο οποίος πολλαπλασιάζεταιμε συντελεστή που αποφασίζεται από τα ιδρύματα εισαγωγής και στρογγυλοποιείται στο δεύτερο δεκαδικό ψηφίο .

Η ελάχιστη και μέγιστη τιμή του συντελεστή της Ε.Β.Ε. των σχολών, τμημάτων και εισαγωγικών κατευθύνσεων ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων. Προϋπόθεση για την εισαγωγή σε σχολές, τμήματα ή εισαγωγικές κατευθύνσεις για τις οποίες απαιτείται, η εξέταση σε ορισμένο ειδικό ή ειδικά μαθήματα ή πρακτικές δοκιμασίες, αποτελεί ο υποψήφιος να επιτύχει σε κάθε ειδικό μάθημα ή στις πρακτικές δοκιμασίες βαθμολογική επίδοση ίση ή μεγαλύτερη με το γινόμενο του μέσου όρου της βαθμολογίας του οικείου ειδικού μαθήματος ή των πρακτικών δοκιμασιών επί τον συντελεστή που ορίζεται για κάθε σχολή, τμήμα ή εισαγωγική κατεύθυνση για το ειδικό μάθημα, τα ειδικά μαθήματα ή τις πρακτικές δοκιμασίες, (Ε.Β.Ε. ειδικού μαθήματος ή πρακτικών δοκιμασιών)με την επιφύλαξη του άρ. 19 του ν.4559/2018(Α ́142)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2o
ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΑΙΤΗΣΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ
 Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 του ν.4186/2013 (ΦΕΚ 193 Α ́) όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 241 του ν. 4610/2019(ΦΕΚ 70 Α’) και τροποποιήθηκε με τα άρθρα 1 έως 11 του ν.4777/2021 (ΦΕΚ 25 Α ́) όπως και με την παρ. 2 του άρθρου 105 του ν.4547/2018 (ΦΕΚ 102 Α ́),σχετικά μετη διαδικασία εισαγωγής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση υποψηφίων ΕΠΑΛ με το σύστημα εισαγωγής που θεσπίστηκε με το ν. 4186/2013 (ΦΕΚ 193 Α ́)όπως ισχύει,και μετά από την έκδοση της Φ.251/ 22933/Α5/26-2-2021(826Α)ΥΑ, οι υποψήφιοι (απόφοιτοι παλαιοτέρων ετών) για συμμετοχή στις Πανελλαδικές Εξετάσεις ΕΠΑΛ έτους 2021,για εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, υποβάλλουν στο ΕΠΑΛ αποφοίτησης ή στο κοντινότερο ΕΠΑΛ στον τόπο κατοικίας του υποψηφίου, κατά περίπτωση,  Αίτηση -Δήλωση (Α-Δ) από τη Δευτέρα 8 Μαρτίου μέχρι και την Παρασκευή 19 Μαρτίου 2021.

Αίτηση-Δήλωση για συμμετοχή στις πανελλαδικές εξετάσεις ΕΠΑΛμπορούν να υποβάλουνστα κατά τόπους ΕΠΑΛ:

A. Υποψήφιοι απόφοιτοι Ημερησίων ΕΠΑΛ και υποψήφιοι απόφοιτοι Εσπερινών ΕΠΑΛ οι οποίοι θα διεκδικήσουν το κοινό ειδικό ποσοστό θέσεων των Ημερησίων ΕΠΑΛ σε σχολές/τμήματα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (συμπεριλαμβανομένων των σχολών : ΑΣΠΑΙΤΕ, ΑΣΤΕ, Ανώτερες Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών (ΑΣΣΥ), Σχολή Αστυφυλάκων, Σχολή Πυροσβεστών, Σχολή Δοκίμων Λιμενοφυλάκων και Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού).

Περισσότερα στην εγκύκλιο