Υποβολή Αίτησης-Δήλωσης για τις πανελλαδικές εξετάσεις ΕΠΑΛ 2022

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ-ΔΗΛΩΣΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΓΙΑ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΠΑΛ ΕΤΟΥΣ 2022

Υποβολή από Τετάρτη 01/12/2021 έως και Δευτέρα 13/12/2021

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 του ν.4186/2013 (ΦΕΚ 193 Α ́) όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 241 του ν. 4610/2019 (ΦΕΚ 70 Α’) και την παρ. 2 του άρθρου 105 του ν.4547/2018 (ΦΕΚ 102Α ́) σχετικά με τη διαδικασία εισαγωγής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση υποψηφίων ΕΠΑΛ, με το σύστημα εισαγωγής που θεσπίστηκε με το ν. 4186/2013 (ΦΕΚ 193 Α ́) όπως ισχύει, οι υποψήφιοι/ες για συμμετοχή στις Πανελλαδικές Εξετάσεις ΕΠΑΛ έτους 2022 για εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση θα υποβάλλουν Αίτηση – Δήλωση (Α-Δ) από την Τετάρτη 1 Δεκεμβρίου μέχρι και την Δευτέρα 13 Δεκεμβρίου 2021.

Δικαίωμα Αίτησης-Δήλωσης

Αίτηση-Δήλωση για συμμετοχή στις πανελλαδικές εξετάσεις ΕΠΑΛ μπορούν να υποβάλουν:

 • Μαθητές/-τριες της τελευταίας τάξης των Ημερησίων και Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. και της τελευταίας τάξης του τετραετούς Λυκείου του ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.Λ. (εφόσον έχουν φοιτήσει σε αυτό επί τέσσερα (4) πλήρη
  σχολικά έτη), οι οποίοι θα διεκδικήσουν το κοινό ειδικό ποσοστό θέσεων των Ημερησίων ΕΠΑΛ σε σχολές/τμήματα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (συμπεριλαμβανομένων των σχολών : ΑΣΠΑΙΤΕ, ΑΣΤΕ,
  Ανώτερες Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών (ΑΣΣΥ), Σχολή Αστυφυλάκων, Σχολή Πυροσβεστών, Σχολή Δοκίμων Λιμενοφυλάκων και Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού).
 • Υποψήφιοι απόφοιτοι Ημερησίων ΕΠΑΛ και υποψήφιοι απόφοιτοι Εσπερινών ΕΠΑΛ οι οποίοι θα διεκδικήσουν το κοινό ειδικό ποσοστό θέσεων των Ημερησίων ΕΠΑΛ σε σχολές/τμήματα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (συμπεριλαμβανομένων των σχολών: ΑΣΠΑΙΤΕ, ΑΣΤΕ, Ανώτερες Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών (ΑΣΣΥ), Σχολή Αστυφυλάκων, Σχολή Πυροσβεστών, Σχολή Δοκίμων Λιμενοφυλάκων και Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού).

Οδηγίες

Με την Αίτηση-Δήλωση ο/η ενδιαφερόμενος/η δηλώνει:

 1. Εκτός από τα δύο μαθήματα Γενικής Παιδείας «Νέα Ελληνικά» και «Μαθηματικά» (Άλγεβρα) και την ειδικότητα του Τομέα στα δύο μαθήματα της οποίας θα εξεταστεί πανελλαδικά. Οι μαθητές/-τριες επιλέγουν υποχρεωτικά την ειδικότητα στην οποία ήδη φοιτούν.
 2. Τα ειδικά μαθήματα που τυχόν επιθυμεί να εξεταστεί πανελλαδικά.
 3. Εάν επιθυμεί να εισαχθεί και στα Τμήματα (απαιτείται συμπλήρωση και σχετικού παραρτήματος/αίτησης-υπεύθυνης δήλωσης):
  α) Μουσικών Σπουδών του Ιονίου Πανεπιστημίου,
  β) Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας,
  γ) Μουσικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.
 4. Εάν επιθυμεί να εισαχθεί αποκλειστικά και μόνο σε ένα, σε δύο ή σε τρία από τα ακόλουθα Τμήματα (απαιτείται συμπλήρωση και σχετικού παραρτήματος/αίτησης-υπεύθυνης δήλωσης):
  α) Μουσικών Σπουδών του Ιονίου Πανεπιστημίου,
  β) Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας,
  γ) Μουσικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
 5. Εάν είναι υποψήφιος/-α για :
  α) Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών των Ενόπλων Δυνάμεων,
  β) Σχολή Αστυφυλάκων,
  γ) Σχολή Πυροσβεστών,
  δ) Σχολή Δοκίμων Λιμενοφυλάκων,
  ε) Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού,
  στ) ΤΕΦΑΑ

Επισημάνσεις:

 1. Οι μαθητές/τριες των Γ ́ τάξης Ημερησίου ΕΠΑΛ, και Γ ́ τάξης Εσπερινών ΕΠΑΛ τριετούς φοίτησης στην Αίτηση-Δήλωση δηλώνουν υποχρεωτικά την ειδικότητα που ήδη έχουν επιλέξει και παρακολουθούν,στα δύο μαθήματα της οποίας θα εξεταστούν πανελλαδικά,
 2. Οι μαθητές/τριες της Γ ́ τάξης Εσπερινών ΕΠΑΛ τριετούς φοίτησης, οι οποίοι είναι και μέλη της Μουσουλμανικής μειονότητας της Θράκης, εάν επιθυμούν να διεκδικήσουν την εισαγωγή τους μέσω της
  ειδικής αυτής κατηγορίας, θα πρέπει να επιλέξουν να διαγωνιστούν με τα Ημερήσια ΕΠΑΛ.
 3. Σε περίπτωση που υποψήφιος/α έχει αποκτήσει ήδη και άλλο πτυχίο ειδικότητας Τομέα διαφορετικού από αυτόν της τρέχουσας φοίτησής του, μπορεί να επιλέξει τα μαθήματα της ειδικότητας του Τομέα που επιθυμεί να εξεταστεί.
 4. Οι υποψήφιοι απόφοιτοι επιλέγουν ειδικότητα του τομέα αποφοίτησής τους.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ – ΔΗΛΩΣΗΣ

Οι ανωτέρω υποψήφιοι/-ες υποβάλλουν Αίτηση – Δήλωση με την επίδειξη ταυτότητας, διαβατηρίου ή οποιουδήποτε άλλου δημοσίου εγγράφου ή στοιχείου ταυτοποίησης του υποψηφίου,προκειμένου να ελεγχθεί η ορθή καταχώρηση των στοιχείων, ως εξής:

 1. Όσοι είναι μαθητές της τελευταίας τάξης των ημερήσιων και εσπερινών ΕΠΑΛ, στο ΕΠΑΛ φοίτησής τους, χωρίς δικαιολογητικά.
 2. Όσοι είναι απόφοιτοι, στο ΕΠΑΛ αποφοίτησής τους ή στο πλησιέστερο στην κατοικία τους ΕΠΑΛ, συνυποβάλλοντας ευκρινές φωτοαντίγραφο του πτυχίου και του απολυτηρίου τους. Ειδικότερα, οι
  υποψήφιοι για τις πανελλαδικές εξετάσεις ημερησίων ΕΠΑΛ θα καταθέσουν την Αίτηση- Δήλωση (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1) σε ημερήσιο ΕΠΑΛ, και οι υποψήφιοι για τις Πανελλαδικές Εξετάσεις εσπερινών ΕΠΑΛ θα καταθέσουν την Αίτηση – Δήλωση (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2) σε εσπερινό ΕΠΑΛ.
  Επισημαίνεται ότι οι απόφοιτοι εσπερινών ΕΠΑΛ που θα συμμετάσχουν στις Πανελλαδικές Εξετάσεις ημερησίων ΕΠΑΛ για να διεκδικήσουν θέσεις σε σχολές/τμήματα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (συμπεριλαμβανομένων των σχολών : ΑΣΠΑΙΤΕ, ΑΣΤΕ, Ανώτερες Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών (ΑΣΣΥ), Σχολή Αστυφυλάκων, Σχολή Πυροσβεστών, Σχολή Δοκίμων Λιμενοφυλάκων και Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού), θα μπορούν να επιλέξουν εναλλακτικά, να υποβάλουν Αίτηση–Δήλωση (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1) στο ημερήσιο ΕΠΑΛ που είναι πλησιέστερο στο τόπο μόνιμης κατοικίας τους .

Η Αίτηση – Δήλωση υποβάλλεται από τον ίδιο τον/την ενδιαφερόμενο/-η ή από νόμιμα εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό του/της και εκφράζει την αυθεντική βούληση του/της ενδιαφερόμενου/-ης και δεν τροποποιείται μετά την ημερομηνία λήξης της υποβολής της.

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ – ΟΔΗΓΙΕΣ – ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ-ΔΗΛΩΣΗΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ 2022

Υπόδειγμα Α-Δ ΕΠΑΛ 1 Ημερησίου για υποβολή

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΠΑΛ 1 Ημερησίου

Παράρτημα Α-Δ ΕΠΑΛ για 3 ΜΟΥΣΙΚΑ για υποβολή

Αρχείο ΜΟΥΣΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΓΕΛ & ΕΠΑΛ