Ηλεκτρονικές Εγγραφές 2022-2023

Ενόψει της λειτουργίας της εφαρμογής e-εγγραφές για την υποβολή των ηλεκτρονικών αιτήσεων εγγραφής στην A’, στη Β ́ και στη Γ’ τάξη των Δημόσιων Ημερησίων ΕΠΑ.Λ. για το σχολικό έτος 2022-2023, σας αποστέλλουμε συνημμένα :

  • την επιστολή του Υ.ΠΑΙ.Θ. και
  • το υπόδειγμα Υπεύθυνης Δήλωσης.

Οι αιτήσεις αφορούν τις περιπτώσεις :

  • επανεγγραφής στις τάξεις Α,Β και Γ (απόρριψη λόγω απουσιών) και
  • εγγραφής στις τάξεις Β και Γ (προαγωγή στην επόμενη τάξη)

Η συγκεκριμένη Υ.Δ. θα πρέπει να συμπληρωθεί και από τους δύο γονείς/κηδεμόνες, εφόσον υπάρχουν, και εν συνεχεία και οι δύο Υ.Δ. να επιστραφούν στη σχολική μονάδα με κάθε πρόσφορο τρόπο.

Επισημαίνεται ότι στις δύο Υ.Δ. θα πρέπει να ταυτίζεται η διεύθυνση κατοικίας του/της μαθητή/τριας και ο ένας γονέας/κηδεμόνας να έχει επιλέξει το πεδίο 3α και ο άλλος το 3β.

Από τη Διεύθυνση

Υπεύθυνη δήλωση
Επιστολή του ΥΠΑΙΘ