Παράταση υποβολής διακαιολογητικών για σύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση

Σύμφωνα με το άρθρο 9 της υπό στοιχεία ΔΙα/Γ.Π.οικ. 55254/2021 ΚΥΑ (ΦΕΚ B 4187/2021) ορίζεται η παρακολούθηση μαθημάτων με εξ αποστάσεως εκπαίδευση.

Δείτε το ΦΕΚ B 4187-2021

Για τους μαθητές που εμπίπτουν στην περίπτωση α’ δεν απαιτείται απόφαση της Επιτροπής της παρ. 3 του άρθρου 9 της ΚΥΑ 111525/ΓΔ4/9-9-2021, ΦΕΚ Β΄4187), ενώ αντίθετα για τις περιπτώσεις β’ και γ’ απαιτείται απόφαση της ως άνω Επιτροπής, προκειμένου να ενταχθούν οι μαθητές/τριες στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση.

Οι κηδεμόνες ή οι ενήλικοι μαθητές που εντάσσονται στις περιπτώσεις β’ και γ΄ υποβάλλουν στον/στην Διευθυντή/ντρια της σχολικής μονάδας με κάθε πρόσφορο τρόπο έως την Πέμπτη 30-09-2021 και ώρα 10:00 πμ τα απαιτούμενα δικαιολογητικά

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Οι γονείς/κηδεμόνες των παραπάνω μαθητών/ τριών υποβάλλουν στη διεύθυνση της οικείας σχολικής μονάδας, με κάθε πρόσφορο μέσο,

  • αίτηση  – υπεύθυνη δήλωση της παρ.  4 του άρθρου 8 του ν.  1599/1986 ότι οι μαθητές/τριες εμπίπτουν στις περ.  β και γ της παρ.  1 του παρόντος άρθρου που δικαιούνται να ενταχθούν στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση.
    Μαζί με την ως άνω αίτηση  – υπεύθυνη δήλωση οι παραπάνω ενδιαφερόμενοι/ες προσκομίζουν σε σφραγισμένο φάκελο
    • τη γνωμάτευση του θεράποντος ιατρού καθώς και
    • το σύνολο των δικαιολογητικών που έχουν εκδοθεί από δημόσιες δομές πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας υγείας που αποδεικνύουν τα ανωτέρω.
    • Παράλληλα, προσκομίζεται εκ μέρους των συνοικούντων προσώπων υπεύθυνη δήλωση της παρ.  4 του άρθρου 8 του ν.  1599/1986, δια της οποίας δηλώνουν ότι επιθυμούν η Επιτροπή να προβεί στην επεξεργασία των φακέλων τους.

Παράταση υποβολής αιτήσεων έως την Πέμπτη 30 Σεπτεμβρίου 2021 και ώρα 10:00 πμ.